top of page

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ സാക്രമെന്റോ കാലിഫോർണിയയിലെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ്. ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ. പിതാവ്, പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിവയുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫലപ്രദമായ സാക്ഷികളും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ പാത്രങ്ങളാകാൻ വിശ്വാസികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ നാം ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നു.

എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്:

ആദ്യമായി ഒരു പള്ളി സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് പുറത്താണ്. എറ്റേണൽ ലൈഫ് ചർച്ചിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു അടുപ്പമുള്ള കുടുംബമാണ്, നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് അവനെ ഒരേ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആരാധിക്കുന്നതിനായി ദൈവം രൂപകല്പന ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പള്ളി. അതാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്ന് ചില സൗഹൃദ മുഖങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെയും സഭാ നേതാക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടുക!

 

ബന്ധം:

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, ക്ലീവ്‌ലാൻഡ്, TN 

കൂടുതലറിയുക

നാം വിശ്വസിക്കുന്നു

 • ബൈബിളിന്റെ വാക്കാലുള്ള പ്രചോദനത്തിൽ.

 • ഒരു ദൈവത്തിൽ ശാശ്വതമായി മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ; അതായത്, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്.

 • യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചതും കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമാണ്. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, അടക്കം ചെയ്തു, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു, ഇന്ന് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മദ്ധ്യസ്ഥനാണെന്ന്.

 • എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയും ദൈവമഹത്വത്തിൽ കുറവു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും മാനസാന്തരം എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും പാപമോചനത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നും.

 • ആ നീതീകരണവും പുനരുജ്ജീവനവും പുതിയ ജനനവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിക്കുന്നു.

 • ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ പുതിയ ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ; വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും.

 • വിശുദ്ധി തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരമായിരിക്കുക.

 • ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിനു ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള സ്നാനത്തിൽ.

 • ആത്മാവ് ഉച്ചാരണം നൽകുന്നതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ തെളിവാണ്.

 • സ്നാനം മുഖേനയുള്ള ജലസ്നാനത്തിൽ, അനുതപിക്കുന്ന എല്ലാവരും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം.

 • പ്രായശ്ചിത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദൈവിക സൗഖ്യം നൽകുന്നു.

 • കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിലും വിശുദ്ധരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നതിലും.

 • യേശുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുമ്പുള്ള രണ്ടാം വരവിൽ. ഒന്നാമതായി, മരിച്ചുപോയ നീതിമാന്മാരെ ഉയിർപ്പിക്കാനും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ വായുവിൽ അവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും. രണ്ടാമതായി, ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷം ഭരിക്കുക.

 • ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ; നീതിമാന്മാർക്കു നിത്യജീവൻ, ദുഷ്ടന്മാർക്കു നിത്യശിക്ഷ.

(യെശ. 56:7; മർക്കോസ് 11:17; റോമ. 8:26; 1 കൊരി. 14:14, 15; I തെസ്സ. 5:17; I തിമൊ. 2:1-4, 8; യാക്കോബ് 5:14, 15)

bottom of page